已讀不回死全家!

第73章 - 73 Unread Messages

Ivan悠然自得咁挨喺男廁門口打電話,豪仔攬實個放滿晒我哋啲電話嘅公事包企咗喺佢隔離。

頭先柯志恒死咗之後,我哋所有人,包括我自己在內,都已經將啲電話交晒俾豪仔;之後佢千叮萬囑叫我哋要同佢保持兩米距離。

我本身以為豪仔搞緊Gag,但係見佢一啲都唔似講緊笑,所以我同另外三個同學專登同豪仔隔開啲,企咗喺啲Locker前面。

賴智勇同梁家豪不時望望我,好似等緊我發號施令咁;鄭綽婷開始有啲唔耐煩;而我只係一直望住Ivan睇下佢想點。

「喂?係呀係呀。」Ivan講電話嗰陣,把聲唔知點解高音咗懶係有禮貌咁;我聽落就淨係覺得好假好虛偽:「無錯,你叫人過嚟搞搞佢,唔該晒。」

收咗線之後,佢行咗去我哋面前。

「我想打個電話俾楊悅盈。」我講咗句:「借個電話俾我。」

但係Ivan舉起手制止我講嘢,然後一面凝重咁逐個逐個望我哋。

我眼角見到企我隔離嘅賴智勇避開咗Ivan嘅目光,但係輪到我嗰陣,我望到Ivan實一實,兩個人四目交投;唔知Ivan咁做有咩用意,我淨係覺得佢好似想威嚇我哋咁,而我唔想認輸。

「一陣等警察嚟接咗手之後,你哋全部一齊跟我番公司。」佢開始講嘢:「搞掂啲電話俾番你哋,你哋就走得。」

「要搞乜嘢?」我聽到鄭綽婷問咗句;我覺得佢而家好唔耐煩,好想番屋企。

「你哋可以想像下自己部電話俾人Hack咗,控制咗,豪仔會幫你哋搞番好佢,咁就唔使再驚對方會對你哋做啲乜。」

Ivan似乎唔想講太多嘢俾我哋知;唔好話Admin點樣殺人、點解會有呢件事出現,而家就連「Admin係AI」呢啲我哋已經知道咗嘅嘢,佢都無打算同我哋解釋清楚。

「就係咁?」所以我問咗佢一句。

「就係咁。」Ivan好似想笑咁:「唔係點?」

「係咪應該俾番個交代我哋?」我將我心入面嗰句講咗出嚟:「成件事…究竟係點?」

Ivan終於忍唔住笑咗出聲,搞到我開始嬲。

「Ivan。」豪仔嗌咗一聲,我哋望過去,原來兩個警察啱啱好嚟到。

「唔使嬲…有咩番到我公司先慢慢傾。」佢啲語氣好輕佻,講完句嘢之後拍拍膊頭,好似安慰我咁,跟住就行開咗。

我見Ivan開始同兩個警察講嘢,不時指入男廁裏面,豪仔企喺隔離不時幫手補充兩句;雖然佢哋講緊乜我聽唔到,但係睇佢哋四個啲舉止神態…與其話Ivan係報咗警同警察交代案情,不如話佢似落緊Order多啲。

果然,講完之後Ivan就擰番過嚟對住我哋笑一笑。

「Let’s Go!」佢大聲講咗句之後就開始落樓梯,豪仔示意我哋跟住;佢兩個離開咗之後,剩低咗兩個警察喺男廁門口。

賴智勇同梁家豪又好似夾埋咁,呢個時候望向我。

所以我就開始行。

如果無記錯,兩個警察一個姓文一個姓蔡;唔知係咪因為啱啱當住我哋面,俾個行外人指指點點,所以經過佢哋身邊嗰陣,我發覺佢兩個啲表情好尷尬咁。

不過我對佢兩個無乜好感,所以直行直過無理到;反而我係聽到賴智勇嗌咗一聲「山哥」。

喺我哋前面嘅Ivan同豪仔又開始唔知講緊啲乜,但係因為佢哋好細聲,今次又隔遠咗,所以我完全聽唔到。

落到地下之後,Ivan企咗喺門口等我哋,豪仔反而自己一個行咗出去;我見佢仲拎住個公事包。

「喂!」梁家豪似乎都留意到,因為佢馬上指住豪仔諗住追上去。

「無事,佢都會番公司。」Ivan攔住咗梁家豪:「我架車載唔到咁多人,我叫佢自己去截的士。」

「咁我哋啲電話——」

「驚乜?我哋貪你部機?」Ivan恥笑咗一聲。

我哋望住豪仔行咗出校門道閘轉咗左之後,Ivan就揮一揮手示意我哋跟住佢出去。

我哋一路跟住Ivan行到去娛樂城,企咗喺一架藍色嘅歐洲名牌房車隔離;Ivan開門坐咗上司機位,我望一望其他三個同學,佢哋自動自覺咁打開咗後門上緊車,所以我惟有行咗過架車另一邊,坐咗喺副駕駛座。

比起我屋企嗰架普通日本舊款車,呢架闊落好多。

扣好安全帶之後,我擰轉面望一望啲同學;佢哋坐得好直好僵,似乎有啲緊張。

Ivan戴番個藍芽耳機,將部電話夾好喺個架上面,然後就撻車入波開始駛番架車出嚟。

全車人都好靜無人出聲,Ivan甚至連收音機都無開,唔知佢係咪想專心渣車;我望住佢夾咗喺錶板側邊嘅電話,開始諗起好多想問嘅問題。

「究竟…」去到第二次停交通燈嗰陣,我終於忍唔住開口:「Admin係點樣殺人?」

「指向性嘅聲波,Tune到同你哋頭骨嘅Natural Frequency一樣。」Ivan竟然好順攤咁答:「揞住耳仔都唔會避到;如果要用嚟殺人嘅話,Set到個Intensity最高就OK。」

可惜我一時間消化唔嚟。

Ivan望咗我一眼見我一面疑惑,就Unlock咗個電話,打開咗個叫做M.A.D.嘅App;個App Icon無設計過,只係一個灰色圈圈,甚至裏面個介面好簡陋,得三條Slide Bar同埋一個掣。

「簡單啲講,呢個App可以發射出射程短、但係足夠震爆你個頭嘅音波,並且你隔離嘅人係完全唔會聽到個聲。」Ivan講完之後,似乎想襟個App入面個掣;我即刻用力捉實佢。

因為個電話而家對住坐喺後坐中間嘅鄭綽婷。

「放心,豪仔尋晚幫我校過,而家最多只會整到人頭暈頭痛。」Ivan一下揈開我隻手,笑一笑:「唔會爆頭,甚至唔會好似你條女尋日咁樣暈低。」

「得…明架喇…唔使試。」佢講嘅名詞我大致上都知係乜嘢嚟,但係好難相信靠部電話可以做到。

「我哋叫呢種技術做『Mobile——」Ivan好似講唔停口咁。

「點解要講咁多俾我哋聽?」梁家豪插嘴問:「會唔會…會唔會殺人滅口架…?」

「戇撚鳩…」Ivan頭先仲講到興高采烈,而家俾人打斷咗,佢直接就鬧咗句。

「點解要做啲咁嘅嘢?」賴智勇問咗我想問嘅嘢。

Ivan靜咗一靜,清咗下喉嚨先繼續講。

「年半前,大年初一嗰晚…」佢語氣有啲冷咁問:「你哋仲記得發生咗咩事?」

雖然無答到Ivan,但係我無可能唔記得——當晚我哋全家都去咗姑媽屋企,睇電視見到呢件事發生嗰陣,何晞媛仲同屋企人開始嘈交,然後即刻出咗旺角;我嗰時考慮咗一陣,最後決定跟住家姐出去。

所以我——同埋賴智勇佢哋——都一齊點點頭。

留言

    未有留言

分享