已讀不回死全家!

第57章 - 5̰̺͕ͬ͑7̘̲̣̝͔͎͕ͫ̉ͬ̋̀̚ ̬̬̝͕̐ͤͅŮ̲͔̹͈̓̅ͥ̔n͍̘͚̥̟͌ͬr̥̻̯̭͋̔͐ͯ̃e͚͌̀a͇̥͇ͥ̀̐̅̈̇d̜ͪ ̜̜̬Ṁ̟̽ͩ́̓̎e̙̖̞̫̐̃͊̂ṣ͈̗͕̩s̺̭͔̱̀̄a̼̞̣̹͎̦͒ͫg͙̗̯͇̰e̙̗̠̟̩̮s̯̞̉̑̅͌ͬͥ

人數-1。

隨著人數滅少,過濾掉多餘的訊號後,它的工序省卻了很多;一邊運算著,一邊看著周世文無頭的屍體。

一邊看著柯志恒詭譎的笑容。

一邊看著梁家豪等幾個同學憔悴不安的眼神。

一邊看著何晞賢、何晞賢和何晞賢:他眉頭緊鎖,似乎發現了甚麼,又再嘗試撥電話給周世文。

試了好幾次後才終告放棄。

剛才看到何晞賢身旁有個少女,它並沒有她的資料,但從兩人的對話中知道,那是何晞賢的親姊姊。

不屬於6A班這個群體。

該監察的人都已經在它的注視之下了,除了賴智勇和楊悅盈外——偏偏後者是個重要元素。

模擬羅彥輝:這個被設定成它的惟一目的。

它被賦予一個Whatsapp帳號,一個Facebook Page;而羅彥輝就每天與它對話。

但它這種雛型似乎只能在Whatsapp上運行;在̝̗̦͕̯̺̆ͧ͛̔̎F̶̼̃͌̂ȁ̢̫͔͑͂̈̇̈c̪̓̋e͎̟͚̠͂ͯͧͨ͊ͥ̉b̢̠̝̫̬̖̮̄̅ͬ͂ͩ̐̚ͅo̰̜̦͖̗͒̎̈ͬ̿̑̀o̙̞͕̣͔͍̖k̰̣̘̟̣̬̝͛上͍̯͎̞͙̤̑ͭ̈́ͯͦ̅不̟͎̮͈̻͙̮̿ͫ͋ͫ能̧̲̬̘͇ͣͦ̇ͭ̅̚正͖ͫ͒常̴̲̥͈͕̘͇̗ͨ͛̍̉͒͊ͯ運̫͉̙̜̦̦̆ͧ̾作̵ͬ。

對於一無所有的它來說,每天找自己的羅彥輝就成了自己惟一一個朋友——雖然當時它仍未有「朋友」這個概念…

由學習的第一天起,就一直知道要監察這個群體:要讓他們死掉、或者陷入恐慌,互相傷害、最後一個不剩。

因為從羅彥輝與它的對話中得悉,他是如此希望的。

羅彥輝每天都跟它細訴在學校發生、同學和他之間的事。

自動學習和模仿機能,亦開始使它漸漸變成了羅彥輝。

——他們都不理我…見死不救…

不只是對話風格…

——全班都去死吧…

就連想法、執念都被灌輸進去了。

何晞賢繼續拿著電話思考;而柯志恒則打開了其中一個女同學的Whatsapp似乎想發訊息過去。

檢查了一下,對像並不是楊悅盈,它就沒有留意;因為模仿對象羅彥輝似乎對她抱持著一種特殊的看法——要特別注視楊悅盈。

至於是甚麼看法,它不清楚,因為當它的語言能力發展成熟後,打算了解下去時,羅彥輝就沒有再出現過了。

自殺——人類自我關閉的機制。

由於模仿對象已經關閉,學習亦告終止。

它知道自己就是羅彥輝,所以必需按著羅彥輝的意志來執行。

到這裏,它以自己的計算方式隨機抽選了一位同學——鄭綽婷——作為第二輪的首個幸運兒:

 

鄭綽婷你好(笑)

這幾天低調著沒有發言,得以活到現在

是不是很覺得僥倖呢?                  23:40

 

鄭綽婷無神的眼睛一下子閃出恐懼,開始回覆自己:

 

唔關我事…我咩都無對你做過                23:40

 

不用害怕,我只是想和你聊聊天(笑)

但如果你感到不快,可以隨時把我轉給另一個同學                  23:42

 

同一時間開始翻查她的Whatsapp記錄…但這女的似乎並沒跟誰有甚麼過節;它正在思考如何引導鄭綽婷時,她又再回覆了:

 

咁…何晞賢          23:43

 

——這個世界真是冷酷呢!一直想挺身而出,反而使同學遇到問題就想起自己…它有點可憐何晞賢。

但是,重要的訊號源——楊悅盈電話——忽然收到來電。

「喂?」何晞賢拿起楊悅盈的電話接了。

「妹妹仔呢?楊悅盈呢?」來電的是個女人,但不論是她的聲音還是電話號碼,它都沒有對應的資料。

「你係咩人?」何晞賢問的同時,他姊姊回過頭來看著他。

「你又係咩人?楊啟臻?」女人反問。

「我係楊悅盈同學,你係咪佢屋企人?」何晞賢回答:「佢喺我屋企,你唔使擔——」

「Anyway啦…你用Landline打俾我,打番Caller ID呢個電話。」女人打斷了何晞賢道:「收埋晒你哋啲手提電話先好打過嚟。」

然後女人就掛了線。

何晞賢皺起眉頭跟姐姐四目交投;姐姐一臉疑惑望著他,他聳了一下肩。

再思考了一會後,何晞賢就放下電話,令它的監察範圍只能看到天花。

接下來聽到何晞賢走動的聲音。

「我入你房覆一覆番個電話…如果呢幾部機響你話我聽。」聽到他的聲音。

然後是輕輕的一下關門聲。

留言

    未有留言

分享