已讀不回死全家!

第41章 - 4͎̬̳̖͍̌̉̊̏̌ͨ̊1͖͍̤̔̉ ̥͈̲̜̜͒̃̒̽̈́ͤͨU̖̗̫̱n̮̣̜̟̼̬̄͑r͇͓͐ͣ̌ͯe̲̼̱̰̠̪̯͒̎͗ạ̳̙̪̿̏ͣ͌d̮̖̜̫̟ͯ̅͆̒ ̫͊͊͑͆M͇͈̣͔̜͎͇eͩ͂̎s̪̖̳̠̭̮̮ͮ̌̇̈́s̘̯̃ͦ͑ā̱̤̭̪̰ͥͫͤg̬ͩ̊e̺̻͒͂͊ͯ̄ͪ͒ͅs͊

大家可唔可以出嚟報個到?

唔知前晚死咗嗰個係邊個,我覺得有啲危險          13:34

 

Send咗個Message上去已讀不回死全家,唔知會唔會有人覆我,但係即管一試。

然後我拎埋兩部電話番番入房開電腦——管電話嘅人一定係成日將所有電話跟身,唔校靜音;所以我頭先至諗到打電話過去區家純度。

打開咗Facebook之後我開住LYFS個Page,無視嗰啲好迷幻嘅圖,望住啲好似Glitch咗睇唔清楚嘅字,覺得有啲麻煩;所以打算將佢啲Post逐條Copy落個Wordpad度睇,然後抄落張紙度。

因為屋企無Printer,而且用手寫有助我諗嘢,我先至不厭其煩咁樣做。

頭先我就係用同樣嘅方法,將啲仲生存緊嘅同學一次過寫晒落張紙度,諗住用消去法逐個剔走,嘗試推斷下未讀訊息死咗嗰個同學係邊個;但係剔嚟剔去,除咗我自己、楊悅盈、陳佩珊同埋啱啱同我講過電話嘅區家純之外,我一啲頭緒都無。

就咁樣磨咗個幾鐘,我勉強剔除埋柯志恒,都仲有9個人;加上楊悅盈今朝喺Facebook叫過我唔好理其他嘢住,所以我放棄咗思考。

7月17號嗰個Hello World之外連續有幾個Post,裏面有啲根本就唔係咩字嚟,只係一堆符號同亂碼;嗰啲我懶得寫,所以淨係將Hello World抄咗落張紙度,隔離寫番個日期。

知道呢個係一個已經死咗嘅人——羅彥輝——Run過、甚至仍然Update緊嘅Page,就算而家日光日白睇我都有啲不安。

跟住去到7月20號,先至開始有番啲我睇得明嘅Post。

 

張̴̡̩͕̦̬͖̫̲͕̱͚͚͙̭̙̮͗̓̎̽́開̛͔̝͔͕̻͎̗̦͋͒̽͟
̳͈͚̞̻̰̳̼͎̼̳̻͉̩̻͑̄̾̈́͊͆̎͘͟͠͠͝數̴̸̡̳̦̰̩̱̜̋ͮͥͦ̄̊̀̑̈́̕十̶̟͇̝̦̬͚̫̯̖̠ͬ̈́ͮ͂́ͯ̂̾̒̑̃ͮ͂̓ͮ̀͜͢隻̆̆ͮͬ͑ͮ͋̎̌ͮ͂̀͏̷͔͓̤̙͇̩͡
̵̢̮̤̺͓̙̞̖̫͖͚̹̭̰̺ͦͫ͊͋ͥ͗ͫ̓ͦͮ̉ͧ͆ͅ眼ͨ͋͂̑́͋̒ͪ̓̽͋͋ͤ̈̀͡͏̯̯̲̬̼͘睛̶͙̗͓̮̲̲̭͇͕̘͎̂ͮ͂ͪ̐̚̚͡
̵̠̭̩̩̟̞̗͈̮ͩ̏̈ͣͮ̅̀̋ͨͫͬ͠͠找̶̨̫̳̬̭̹̤͉̜̱̹̙̩̪̼ͭ̔͐̐ͨ̾̀̒̓́́ͣ̊̀͌͛̆̀̀̕͜到̣̣̳͙̫̲͉̯͍̯̟ͣ̓ͨ̎ͨ̀̂ͪͯ̑̒̾̕͞ͅ你ͨ͊̈̍̇̇ͩͤ͋͊͊ͣͯ̐̆͋̚͟͡͏͏̧̥̝̖̤̳

 

我雖然有同過羅彥輝傾計,亦都記得佢Whatsapp人係鍾意寫書面語;但係個Page呢啲短句,嗰種奇怪分行,同埋嗰啲…唔知邊度嚟、遮住啲字嘅符號,令到我覺得有啲詭異之餘睇得唔係太舒服。

為咗方便自己睇,我無跟佢啲分行,直接將嗰幾句寫咗落嚟:

 

張開數十隻眼睛

找到妳

20/7

 

講乜鳩?如果佢話張開兩隻眼我明白、三隻眼我都理解,但係何來幾十隻眼?

但係我更加在意嘅係:妳又係指邊個?我知道有啲人會濫用女字邊嘅呢個「妳」定;但係知道羅彥輝係毒撚嘅我,直覺Feel到呢度真係指一個女仔——然後又聯想到楊悅盈。

個Facebook之後嗰幾日啲Post,只要唔係亂碼嘅、我睇得明嗰啲,都係重重覆覆咁講自己無人理、無人幫。

好痛苦、好孤獨。

好憎我哋班人。

好撚憎我哋呢班仆街。

起初我覺得羅彥輝有啲Over-react,但係當我一直喺個Mon度睇住嗰啲句子,再將佢逐句逐句寫落張紙度——

 

為甚麼要這樣

我好恨你們

21/7

 

——開始覺得連我自己都有啲煩燥、唔開心——

 

好想全班同學都死

所有人都去死

22/7

 

——甚至開始有少少心寒。

 

全班同學

掙扎

然後死

一個不留

23/7

 

「咁大怨氣?」

家姐唔知幾時開始坐咗喺我張床度,喺隔離望住我寫緊嘅嘢。佢無端端開聲講嘢嗰陣,我成個人喺張櫈度彈咗一下;連佢都俾我嚇咗一跳。我見佢啲頭髮又亂又蓬,應該係啱啱瞓醒,趁我聚精會神嗰陣走咗入嚟。

「唔係呀。」我左手反轉張紙,右手熄咗個電腦Mon;但係張紙後面就係頭先我寫咗嗰十幾個同學名,有啲仲用筆刪走咗,家姐望到又皺一皺眉。

「做咩啫?」家姐又問咗我一句,指住張紙上面啲名講:「死亡筆記呀?」

「唔係呀!你出番去啦!」我伏喺枱面一手遮住張紙,另一隻手伸過去不停咁推佢。

「痴線!搞到好似撞破咗你打飛機咁!」家姐有啲嬲,企起身諗住走出去。

「——呀,等陣。」我忽然間諗起啲嘢,又叫住咗佢。

「又點呀?」

「我想問呢…如果你俾人蝦完、無人幫…」我擰咗過去另一邊望住家姐講;佢個表情真係火火哋:「Whatsapp又成日俾人已讀不回,你會點?」

「我點知?」家姐即刻一句彈番埋嚟,然後就走咗出房,「嘭」一聲閂埋咗道門。

我好似真係激嬲咗佢;但係無理咁多,繼續睇個Page,去到7月24號——羅彥輝死咗之後嗰日。

 

學習終止

24/7

 

我諗緊乜嘢為止學習終止嗰陣,電話——我自己嗰部——忽然響咗。

 

6A-柯志恒

來電

 

——區家純打俾我?

「喂?」我好好奇佢打番過嚟做乜嘢。

「何晞賢,不如我哋合力完咗呢件事佢好唔好。」我估錯咗;電話另一邊嗰個係柯志恒本人嚟。

留言

    未有留言

分享